دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ناراستخو
مشاهده (ناراستخو) در کمانک، معنی و ترجمه ناراستخو در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ناراستخو) کلمه و عبارات مشابه ناراستخو چیست
لغت نامه ها
(ص مرکب ) ناراستخوی . رجوع به ناراستخوی شود.

معنی ( ناراستخو ) در لغت نامه دهخدا