دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ناراستخوی
مشاهده (ناراستخوی) در کمانک، معنی و ترجمه ناراستخوی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ناراستخوی) کلمه و عبارات مشابه ناراستخوی چیست
لغت نامه ها
1. (ص مرکب ) کژنهاد. کج طینت . متقلب . دغل :
سیم کژترازوی ناراست خوی
ز فعل بدش هر چه خواهی بگوی .
سعدی .

معنی ( ناراستخوی ) در لغت نامه دهخدا