دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ناراستنی
مشاهده (ناراستنی) در کمانک، معنی و ترجمه ناراستنی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ناراستنی) کلمه و عبارات مشابه ناراستنی چیست
لغت نامه ها
1. [ ت َ ] (ص لیاقت ) نیاراستنی . که ازدر آراستن نیست .که آراستن را نشاید. که به آراستن احتیاجی ندارد. مقابل آراستنی .

معنی ( ناراستنی ) در لغت نامه دهخدا