دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ناراستگو
مشاهده (ناراستگو) در کمانک، معنی و ترجمه ناراستگو در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ناراستگو) کلمه و عبارات مشابه ناراستگو چیست
لغت نامه ها
1. (نف مرکب ) دروغگو. که راست نمیگوید. کاذب . کذاب . مقابل راستگو به معنی صادق . رجوع به راستگو شود.

معنی ( ناراستگو ) در لغت نامه دهخدا