دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ناراستگوی
مشاهده (ناراستگوی) در کمانک، معنی و ترجمه ناراستگوی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ناراستگوی) کلمه و عبارات مشابه ناراستگوی چیست
لغت نامه ها
(نف مرکب ) ناراستگو.

معنی ( ناراستگوی ) در لغت نامه دهخدا