دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ناراستی کردن
مشاهده (ناراستی کردن) در کمانک، معنی و ترجمه ناراستی کردن در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ناراستی کردن) کلمه و عبارات مشابه ناراستی کردن چیست
لغت نامه ها
1. [ ک َ دَ ] (مص مرکب ) خیانت . (ترجمان قرآن ). نادرستی کردن . تقلب . تزویر.

معنی ( ناراستی کردن ) در لغت نامه دهخدا