دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ناربن
مشاهده (ناربن) در کمانک، معنی و ترجمه ناربن در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ناربن) کلمه و عبارات مشابه ناربن چیست
لغت نامه ها
1. [ ب ُ ] (اِ مرکب ) درخت انار. (برهان ) (شمس اللغات ) (انجمن آرا) (آنندراج ) (غیاث اللغات ). از: نار (انار)+ بن (ون )= نارون . (حاشیه ٔ برهان چ معین ص 2093). اناربن :
کسی بر ناربن نارد لگد را
که تاج سر کند فرزند خود را.
نظامی .
بهنگام خود گفت باید سخن
که بیوقت برناورد ناربن .
نظامی .
نظامی گر ندید آن ناربن را
به دفتر در چنین خواند این سخن را.
نظامی .

2. [ ب ُ ] (اِخ ) شهری است واقع در جنوب فرانسه، در 783 هزارگزی پاریس و کنار کانال روبین این شهر مرکز استان اود است و 32000تن جمعیت دارد. مرکز کشاورزی و خرید و فروش درخت مواست . بازرگانی روغن زیتون و عسل در آن رواج دارد.

معنی ( ناربن ) در لغت نامه دهخدا

(بُ) (اِ.) درخت انار

معنی ( ناربن ) در لغت نامه معین