دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ناوی
مشاهده (ناوی) در کمانک، معنی و ترجمه ناوی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ناوی) کلمه و عبارات مشابه ناوی چیست
لغت نامه ها
1. (ص نسبی، اِ) سربازی که در خدمت نیروی دریائی است . (از لغات فرهنگستان ). رجوع به ناو به معنی کشتی جنگی شود.
2. (ع ص ) اشتر فربه . ج، نِواء. و رجوع به ناویة شود.

معنی ( ناوی ) در لغت نامه دهخدا

(ص نسب .) سربازی که در نیروی دریایی خدمت می کند

معنی ( ناوی ) در لغت نامه معین