دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ناگسستن
مشاهده (ناگسستن) در کمانک، معنی و ترجمه ناگسستن در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ناگسستن) کلمه و عبارات مشابه ناگسستن چیست
لغت نامه ها
1. [ گ ُ س َس ْ ت َ ] (مص منفی ) مقابل گسستن به معنی بریدن و جداکردن و پاره شدن و پاره کردن . رجوع به گسستن شود.

معنی ( ناگسستن ) در لغت نامه دهخدا