دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی نبشی
مشاهده (نبشی) در کمانک، معنی و ترجمه نبشی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (نبشی) کلمه و عبارات مشابه نبشی چیست
لغت نامه ها
1. [ ن َ ] (ص نسبی، اِ) در اصطلاح بنایان، کاشی یا آجری که ملتقای دو سطح آن زاویه ٔ قائمه تشکیل ندهد بلکه بوسیله ٔ سطح کم عرض دیگری دو سطح آن به هم پیوندد. آجری که لبه ٔ تیز نداشته باشد.

معنی ( نبشی ) در لغت نامه دهخدا

1. (نَ) (ص نسب .) 1 - هر چیز نبش دار. 2 - آجر یا کاشی که لبة تیز نداشته باشد. 3 - تیرآهن

معنی ( نبشی ) در لغت نامه معین

استفاده در متن
جنبشی کن ای پسر کاهل مباش ,
ذوق ها جنبشی دگر گیرد ,