دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی نبوء
مشاهده (نبوء) در کمانک، معنی و ترجمه نبوء در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (نبوء) کلمه و عبارات مشابه نبوء چیست
لغت نامه ها
[ ن ُ ] (ع مص ) نب ء. رجوع به نب ء شود.

معنی ( نبوء ) در لغت نامه دهخدا