دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی نبوح
مشاهده (نبوح) در کمانک، معنی و ترجمه نبوح در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (نبوح) کلمه و عبارات مشابه نبوح چیست
لغت نامه ها
1. [ ن ُ ] (ع اِ) بانگ و فریاد مردم . (منتهی الارب ) (ازآنندراج ). ضجه ٔ قوم . (معجم متن اللغة) (اقرب الموارد). فریاد و آواز قبیله . (فرهنگ خطی ).
بانگ سگ . (از منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء) (از آنندراج ). آواز سگ و آهو. (فرهنگ نظام ). بانگ سگان و غیرآن . (از معجم متن اللغة). آواز سگان قبیله . (فرهنگ خطی ). ج، نبح .
هجو شاعر. (فرهنگ نظام ).نباح . رجوع به نباح شود.
گروه بسیار. (منتهی الارب ) (از آنندراج ). جماعت کثیری از مردم . (از معجم متن اللغة). جماعت بسیاری . (ناظم الاطباء).
بسیاری . (ناظم الاطباء). کثرت . (از معجم متن اللغة).
عزت . (ناظم الاطباء) (از معجم متن اللغة).
(ص ) الحیة النبوح ؛ ماری که بانگ کند. نباح . (از معجم متن اللغة).
ج ِ نابح . (از اقرب الموارد). رجوع به نابح شود.

معنی ( نبوح ) در لغت نامه دهخدا