دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی نبوی
مشاهده (نبوی) در کمانک، معنی و ترجمه نبوی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (نبوی) کلمه و عبارات مشابه نبوی چیست
لغت نامه ها
1. [ ن َ ب َ وی ی / وی ] (از ع، ص نسبی )منسوب به نبی و پیغمبر. (ناظم الاطباء) :
بزرگوارا نام آورا خداوندا
حدیث خواهم کردن به تو یکی نبوی .
منوچهری .
ایا ستوده به تو خانواده ٔ نبوی
جهان گرفته به رای صواب و عزم قوی .
سوزنی .
گیسوی تو شهپر همای نبوی دان .
سوزنی .
وآن دگر فصل خطبه ٔ نبوی
کاین کهن سکه زو گرفت نوی .
نظامی .

معنی ( نبوی ) در لغت نامه دهخدا

(نَ بَ) [ ع . ] (ص نسب .) منسوب به نبی و پیغمبر

معنی ( نبوی ) در لغت نامه معین

استفاده در متن
چو باشی دو یکی نبوی جدا تو ,
سنت و شرع کتاب نبوی مانده زکار ,
فارغ نبوی ز جنگ ماهی هرگز ,
زان سمنبوی زلف لاله سپر ,
نبوید جزین تا سر سال رنج ,
نبوید نروید گل از خار خشک ,
که گر گل نبوید به رنگش مجوی ,
نبوید نیازد بدو نیز دست ,