دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی نخاله گوی
مشاهده (نخاله گوی) در کمانک، معنی و ترجمه نخاله گوی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (نخاله گوی) کلمه و عبارات مشابه نخاله گوی چیست
لغت نامه ها
1. [ن ُ ل َ / ل ِ ] (نف مرکب ) هرزه و بی معنی گوی . (آنندراج ). مقابل زبده گوی و نغزگوی و گزیده گوی :
بودی نخاله گوی دم از مدح شه زدی
خود را دقیقه سنج و سخن بیز میکنی .
ظهوری (از آنندراج ).
رجوع به نخاله شود.

معنی ( نخاله گوی ) در لغت نامه دهخدا