دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی نخ نما
مشاهده (نخ نما) در کمانک، معنی و ترجمه نخ نما در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (نخ نما) کلمه و عبارات مشابه نخ نما چیست
لغت نامه ها
1. [ ن َ ن ُ / ن ِ / ن َ ] (نف مرکب ) نخ نما شدن قالی و جامه و جز آن ؛ سوده و فرسوده شدن آن به کثرت استعمال چنانکه پود آن برود و تار که در زیر پود از چشم پنهان بود نمایان گردد. مندرس شدن . فرسوده شدن .

معنی ( نخ نما ) در لغت نامه دهخدا

(نَ. نَ) (ص فا.) فرسوده ، کهنه

معنی ( نخ نما ) در لغت نامه معین