دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی نزدیکی جستن
مشاهده (نزدیکی جستن) در کمانک، معنی و ترجمه نزدیکی جستن در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (نزدیکی جستن) کلمه و عبارات مشابه نزدیکی جستن چیست
لغت نامه ها
1. [ ن َ ج ُ ت َ ] (مص مرکب ) تقرب . (تاج المصادر بیهقی ). توسیل . (زوزنی ).

معنی ( نزدیکی جستن ) در لغت نامه دهخدا