دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی نه بینا
مشاهده (نه بینا) در کمانک، معنی و ترجمه نه بینا در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (نه بینا) کلمه و عبارات مشابه نه بینا چیست
لغت نامه ها
1. [ ن َ ] (ص مرکب ) نابینا. کور :
نه بینا چشمم اکنون گشت بینا
چو نادان به ختم اکنون گشت دانا.
فخرالدین اسعد.

معنی ( نه بینا ) در لغت نامه دهخدا

استفاده در متن
آنگاه فریسیان نیز از او سؤال کردند که چگونه بینا شدی؟ بدیشان گفت، گِل به چشمهای من گذارد. پس شستم و بینا شدم. ,
نه بینای نمود آب و گل باش ,