دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی نگسستن
مشاهده (نگسستن) در کمانک، معنی و ترجمه نگسستن در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (نگسستن) کلمه و عبارات مشابه نگسستن چیست
لغت نامه ها
1. [ ن َ گ ُ س َس ْ ت َ / ن َ س َس ْ ت َ ] (مص منفی ) مقابل گسستن . رجوع به گسستن شود.

معنی ( نگسستن ) در لغت نامه دهخدا