دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی نیرم
مشاهده (نیرم) در کمانک، معنی و ترجمه نیرم در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (نیرم) کلمه و عبارات مشابه نیرم چیست
لغت نامه ها
1. [ ن َ رَ ] (اِخ ) نریمان . پدر سام . (جهانگیری ) (رشیدی ) (برهان قاطع). جد رستم . (برهان قاطع). رجوع به نریمان شود :
ز ما باد برسام نیرم درود
خداوند شمشیر و کوپال و خود.
فردوسی .
تو پور گو پیلتن رستمی
ز دستان سامی و از نیرمی .
فردوسی .
توگفتی گو پیلتن رستم است
و یا سام شیر است و یا نیرم است .
فردوسی .

معنی ( نیرم ) در لغت نامه دهخدا

استفاده در متن
که او بوده بدین عالم منیرم ,
جمال ماست در بدر منیرم ,
شدم پیدا از ان بدر منیرم ,