دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی هابس
مشاهده (هابس) در کمانک، معنی و ترجمه هابس در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (هابس) کلمه و عبارات مشابه هابس چیست
لغت نامه ها
(اِخ ) (توماس ) رجوع به هابز شود.

معنی ( هابس ) در لغت نامه دهخدا

استفاده در متن
و درهای‌ غرفه‌هابسوی‌ فُسْحَتْ بود. یک‌ در بسوی‌ شمال‌ و در دیگر به‌ سوی‌ جنوب‌ و عرض‌ مکان‌ فُسْحَت‌ پنج‌ ذراع‌ گرداگرد. ,
و در آن‌ روز، آبهای‌ زنده‌ از اورشلیم‌ جاری‌ خواهد شد (که‌) نصف‌ آنهابسوی‌ دریای‌ شرقی‌ و نصف‌ دیگر آنها بسوی‌ دریای‌ غربی‌ (خواهد رفت‌). در تابستان‌ و در زمستان‌ چنین‌ واقع‌ خواهد شد. ,