دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی واحد کیل
مشاهده (واحد کیل) در کمانک، معنی و ترجمه واحد کیل در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (واحد کیل) کلمه و عبارات مشابه واحد کیل چیست
لغت نامه ها
1. [ ح ِ د ک َ / ک ِ ] (ترکیب اضافی، اِ مرکب ) واحدی است که برای سنجش ظرفیت اشیاء به کار میرود، رجوع به واحد ظرفیت شود. واحدهای کیل در حکومت اسلامی عبارت بوده اند از: مد، صاع، قسط، فرق . کر. قفیز. رجوع به کلمات مزبور شود. واحدهای کیل متداول در عراق قدیم عبارت بوده اند از: کیلج، قدح، مکوک و قفیز. رجوع بکلمات مذکور در فوق و کتاب تاریخ مقیاسات و نقود در حکومت اسلامی شود.

معنی ( واحد کیل ) در لغت نامه دهخدا