دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی وادی ابراهیم
مشاهده (وادی ابراهیم) در کمانک، معنی و ترجمه وادی ابراهیم در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (وادی ابراهیم) کلمه و عبارات مشابه وادی ابراهیم چیست
لغت نامه ها
1. [ ی ِ اِ ] (اِخ ) از دهکده های انار قم است . (تاریخ قم ص 137).

معنی ( وادی ابراهیم ) در لغت نامه دهخدا