دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی واقع گرایی
مشاهده (واقع گرایی) در کمانک، معنی و ترجمه واقع گرایی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (واقع گرایی) کلمه و عبارات مشابه واقع گرایی چیست
لغت نامه ها
1. ( ~. گَ) [ ع - فا. ] (اِمص .) 1 - گرایش و توجه به واقعیت ها و پرهیز از خیال بافی . 2 - وفاداری به طبیعت یا زندگی واقعی و بیان دقیق آن بدون خیال پردازی . نک رئالیسم

معنی ( واقع گرایی ) در لغت نامه معین