دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی وخاب
مشاهده (وخاب) در کمانک، معنی و ترجمه وخاب در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (وخاب) کلمه و عبارات مشابه وخاب چیست
لغت نامه ها
1. [ وَخ ْ خا ] (اِخ ) شهری است در ماوراء بلاد ختّل متعلق به ترک . مشک را از آنجا آورند. معادن نقره ٔ مهمی دارد. رجوع به معجم البلدان شود.

معنی ( وخاب ) در لغت نامه دهخدا