دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی وذف
مشاهده (وذف) در کمانک، معنی و ترجمه وذف در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (وذف) کلمه و عبارات مشابه وذف چیست
لغت نامه ها
1. [ وَ ] (ع مص ) روان شدن پیه و جز آن . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). فعل آن از باب ضرب است . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).
رفتن با کبر و سرفرازی . (از اقرب الموارد). وذفان . رجوع به وذفان شود.

معنی ( وذف ) در لغت نامه دهخدا