دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی وروغ
مشاهده (وروغ) در کمانک، معنی و ترجمه وروغ در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (وروغ) کلمه و عبارات مشابه وروغ چیست
لغت نامه ها
1. [ وُ ] (اِ) تیرگی و کدورت واختلال . (ناظم الاطباء). تیرگی و کدورت . (برهان ) (آنندراج ). مقابل فروغ . (فرهنگ فارسی معین ) :
بیا ساقی آن آب آتش فروغ
که از دل برد رنگ و از جان وروغ .
فخرگرگانی (از جهانگیری و رشیدی ).
آروغ و آن بادی باشد پرصدا و بدبوی که از راه گلو برمی آید. (برهان ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). آرغ . (فرهنگ فارسی معین ).

معنی ( وروغ ) در لغت نامه دهخدا

( ~.) (اِ.) تیرگی ، کدورت ؛ مق . فروغ, (وُ) (اِ.) آروغ

معنی ( وروغ ) در لغت نامه معین