دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی وقوع
مشاهده (وقوع) در کمانک، معنی و ترجمه وقوع در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (وقوع) کلمه و عبارات مشابه وقوع چیست
لغت نامه ها
1. [ وُ ] (ع مص ) افتادن . (منتهی الارب ) (ترجمه ٔ علامه ٔ جرجانی ترتیب عادل بن علی ) (غیاث اللغات ) (آنندراج ) (اقرب الموارد).
واجب گردیدن قول بر کسی :وقع علیهم القول . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (اقرب الموارد).
تیز کردن به فسان : وقعته بالمیقعة. (منتهی الارب ) (آنندراج ).
داغ وقاع کردن بر سرین یا برسوی ران ستور. (منتهی الارب ).
به جنگ درانداختن قوم را.
ثابت گردیدن حق . (منتهی الارب ) (آنندراج ).
فرودآمدن مرغ از هوا بر درخت یا بر زمین . (غیاث اللغات از منتخب اللغه ) (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). فرونشستن مرغ . (تاج المصادر).
فروخفتن شتر و به زانو درآمدن ستور.
فراگرفتن بهار زمین را. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (اقرب الموارد).
ناسزا گفتن و عیب کسی کردن و غیبت کردن . (اقرب الموارد).
مجازاً به معنی ظاهر شدن هر شی ٔ. (غیاث اللغات ) (آنندراج ).
روی دادن . رخ دادن . پیش آمدن . بروز. ظهور :
علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد.
؟
- وقوع یافتن ؛ رخ دادن . اتفاق افتادن . پیش آمدن . حادث شدن . واقع شدن .
(اِ) مکتب وقوع یا زبان وقوع ؛ مکتبی که در ربع اول قرن دهم هجری در شعر فارسی به وجودآمده و غزل را از صورت خشک و بی روح قرن نهم هجری بیرون آورد و تا ربع اول قرن یازدهم هجری ادامه داشت وبرزخی بود میان شعر دوره ٔ تیموری و سبک هندی و غرض از آن بیان حالات عشق و عاشقی از روی واقع بود. رجوع شود به کتاب مکتب وقوع از احمد گلچین معانی چ بنیاد فرهنگ ایران .

معنی ( وقوع ) در لغت نامه دهخدا

1. (وُ) [ ع . ] 1 - (مص ل .) فرود آمدن ، قرار گرفتن . 2 - (اِمص .) بروز، ظهور

معنی ( وقوع ) در لغت نامه معین

استفاده در متن
آیا نشنیده‌ای‌ که‌ من‌ این‌ را از زمان‌ سلف‌ کرده‌ام‌ و از ایام‌ قدیم‌ صورت‌ داده‌ام‌ و الا´ن‌، آن‌ را به‌ وقوع‌ آورده‌ام‌ تا تو به‌ ظهور آمده‌ و شهرهایی‌ حصاردار را خراب‌ نموده‌، به‌ توده‌های‌ ویران‌ مبدل‌ سازی‌؟ ,
و قبل‌ از وقوع‌ سالهای‌ قحط‌، دو پسر برای‌ یوسف‌ زاییده‌ شد، که‌ اَسِنات‌، دختر فوطی‌ فارع‌، کاهن‌ اون‌ برایش‌ بزاد. ,
و بعد از انقضای‌ چهار صد و سی‌ سال‌ در همان‌ روز به‌ وقوع‌ پیوست‌ که‌ جمیع‌ لشکرهای‌ خدا از زمین‌ مصر بیرون‌ رفتند. ,
«آیا نشنیده‌ای‌ که‌ من‌ این‌ را از زمان‌ سلف‌ کرده‌ام‌ و از ایام‌ قدیم‌ صورت‌ داده‌ام‌ و الا´ن‌ آن‌ را به‌ وقوع‌ آورده‌ام‌ تا تو به‌ ظهور آمده‌، و شهرهای‌ حصار دار را خراب‌ نموده‌، به‌ توده‌های‌ ویران‌ مبدّل‌ سازی‌. ,
مرغ‌ شکاری‌ را از مشرق‌ و هم‌ مشورت‌ خویش‌ را از جای‌ دور می‌خوانم‌. من‌ گفتم‌ و البتّه‌ بجا خواهم‌ آورد و تقدیر نمودم‌ و البتّه‌ به‌ وقوع‌ خواهم‌ رسانید. ,
بنابراین‌ تو را از قدیم‌ مخبر ساختم‌ و قبل‌ از وقوع‌ تو را اعلام‌ نمودم‌. مبادا بگویی‌ که‌ بت‌ من‌ آنها را بجا آورده‌ و بت‌ تراشیده‌ و صنم‌ ریخته‌ شده‌ من‌ آنها را امر فرموده‌ است‌. ,
و خداوند برحسب‌ کلام‌ خود این‌ را به‌ وقوع‌ آورده‌، عمل‌ نموده‌ است‌.زیرا که‌ به‌ خداوند گناه‌ ورزیده‌ و سخن‌ او را گوش‌ نگرفته‌اید پس‌ این‌ واقعه‌ به‌ شما رسیده‌ است‌. ,
و اگر به‌ تو گویند که‌ چرا آه‌ می‌کشی‌؟ بگو: به‌ سبب‌ آوازه‌ای‌ که‌ می‌آید. زیرا که‌ همه‌ دلها گداخته‌ و تمامی‌ دستها سست‌ گردیده‌ و همه‌ جانها کاهیده‌ و جمیع‌ زانوها مثل‌ آب‌ بیتاب‌ خواهد شد. خداوند یهوه‌ می‌گوید: همانا آن‌ می‌آید و به‌ وقوع‌ خواهد پیوست‌.» ,
من‌ که‌ یهوه‌ هستم‌ این‌ را گفته‌ام‌ و به‌ وقوع‌ خواهد پیوست‌ و آن‌ را بجا خواهم‌ آورد. پس‌ خداوند یهوه‌ می‌گوید: دست‌ نخواهم‌ برداشت‌ و شفقت‌ نخواهم‌ نمود و پشیمان‌ نخواهم‌ شد و بر حسب‌ رفتارت‌ و بر وفق‌ اعمالت‌ بر تو داوری‌ خواهند کرد.» ,
و بر قوم‌ من‌ اسرائیل‌ مثل‌ ابری‌ که‌ زمین‌ را پوشاند خواهی‌ برآمد. در ایام‌ بازپسین‌ این‌ به‌ وقوع‌ خواهد پیوست‌ که‌ تو را به‌ زمین‌ خود خواهم‌ آورد تا آنکه‌ امّت‌ها حینی‌ که‌ من‌ خویشتن‌را در تو ای‌ جوج‌ به‌ نظر ایشان‌ تقدیس‌ کرده‌ باشم‌ مرا بشناسند.» ,
اینک‌ خداوند یهوه‌ می‌گوید: آن‌ می‌آید و به‌ وقوع‌ خواهد پیوست‌. و این‌ همان‌ روز است‌ که‌ درباره‌اش‌ تکلّم‌ نموده‌ام‌. ,
«و آن‌ پادشاه‌ موافق‌ اراده‌ خود عمل‌ نموده‌، خویشتن‌ را بر همه‌ خدایان‌ افراشته‌ و بزرگ‌ خواهد نمود و به‌ ضدّ خدای‌ خدایان‌ سخنان‌ عجیب‌ خواهد گفت‌ و تا انتهای‌ غضب‌ کامیاب‌ خواهد شد زیرا آنچه‌ مقدّر است‌ به‌ وقوع‌ خواهد پیوست‌. ,
وای بر این جهان به‌سبب لغزشها؛ زیرا که لابّد است از وقوع لغزشها، لیکن وای بر کسی که سبب لغزش باشد. ,
این‌ کلام‌ خداوند بود که‌ آن‌ را به‌ ییهُو خطاب‌ کرده‌، گفت‌: «پسران‌ تو تا پشت‌ چهارم‌ برکرسی‌ اسرائیل‌ خواهند نشست‌.» پس‌ همچنین‌ به‌ وقوع‌ پیوست‌. ,
درباره قیامت از تو سؤال می‌کنند، کی فرامی‌رسد؟! بگو: «علمش فقط نزد پروردگار من است؛ و هیچ‌کس جز او (نمی‌تواند) وقت آن را آشکار سازد؛ (اما قیام قیامت، حتی) در آسمانها و زمین، سنگین (و بسیار پر اهمیت) است؛ و جز بطور ناگهانی، به سراغ شما نمی‌آید!» (باز) از تو سؤال می‌کنند، چنان که گویی تو از زمان وقوع آن باخبری! بگو: «علمش تنها نزد خداست؛ ولی بیشتر مردم نمی‌دانند.» ,
علم به قیامت (و لحظه وقوع آن) تنها به خدا بازمی‌گردد؛ هیچ میوه‌ای از غلاف خود خارج نمی‌شود، و هیچ زنی باردار نمی‌گردد و وضع حمل نمی‌کند مگر به علم او؛ و آن روز که آنها را ندا می‌دهد (و می‌گوید:) کجایند شریکانی که برای من می‌پنداشتید؟! می‌گویند: «(پروردگارا!) ما عرضه داشتیم که هیچ گواهی بر گفته خود نداریم!» ,