دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی پارکر
مشاهده (پارکر) در کمانک، معنی و ترجمه پارکر در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (پارکر) کلمه و عبارات مشابه پارکر چیست
لغت نامه ها
1. [ ک ِ ] (اِخ ) ویلیام . امیرالبحر انگلیسی مولد المینتون هال بسال 1781 م ./ 1195 هَ . ق . و وفات بسال 1866 م .1282/ هَ . ق .

معنی ( پارکر ) در لغت نامه دهخدا