دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی پاشان
مشاهده (پاشان) در کمانک، معنی و ترجمه پاشان در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (پاشان) کلمه و عبارات مشابه پاشان چیست
لغت نامه ها
1. (نف، ق ) در حال پاشیدن :
همی پای کوبنده بر فرش چین
ز سر مشک پاشان گل از آستین .
اسدی .

2. (اِخ ) قریه ای از هرات و از آنجاست ابوعبید احمدبن محمدبن ابی عبید مؤدّب هروی پاشانی و آنرا فاشان نیز گویند.

معنی ( پاشان ) در لغت نامه دهخدا