دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی پالانگرن
مشاهده (پالانگرن) در کمانک، معنی و ترجمه پالانگرن در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (پالانگرن) کلمه و عبارات مشابه پالانگرن چیست
لغت نامه ها
1. [ رَ ] (فرانسوی، اِ) سفینه ٔ ماهی گیری که در سواحل الجزایر معمول است .

معنی ( پالانگرن ) در لغت نامه دهخدا