دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی پشت بندی
مشاهده (پشت بندی) در کمانک، معنی و ترجمه پشت بندی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (پشت بندی) کلمه و عبارات مشابه پشت بندی چیست
لغت نامه ها
1. [ پ ُ ب َ ] (حامص مرکب ) عمل پشت بند نهادن .
حالت و چگونگی پشت بند.

معنی ( پشت بندی ) در لغت نامه دهخدا