دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی پوذه
مشاهده (پوذه) در کمانک، معنی و ترجمه پوذه در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (پوذه) کلمه و عبارات مشابه پوذه چیست
لغت نامه ها
1. [ ذَ / ذ ] (اِ) پود. رجوع به پود شود.
(ص ) پوک . پوچ .

2. [ ذَ / ذ ] (اِ) پوک . پده . رجوع به پوده شود.

معنی ( پوذه ) در لغت نامه دهخدا