دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی پیرایان
مشاهده (پیرایان) در کمانک، معنی و ترجمه پیرایان در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (پیرایان) کلمه و عبارات مشابه پیرایان چیست
لغت نامه ها
1. (نف، ق ) صفت فاعلی بیان حالت در حال پیراستن .
(اِ) ج ِ پیرای، بمعنی پیراینده . پیرایندگان .

معنی ( پیرایان ) در لغت نامه دهخدا