دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی پیرعلی کرت
مشاهده (پیرعلی کرت) در کمانک، معنی و ترجمه پیرعلی کرت در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (پیرعلی کرت) کلمه و عبارات مشابه پیرعلی کرت چیست
لغت نامه ها
[ ع َ ک َ ] (اِخ ) رجوع به غیاث الدین پیرعلی شود.

معنی ( پیرعلی کرت ) در لغت نامه دهخدا