دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی پیمایش
مشاهده (پیمایش) در کمانک، معنی و ترجمه پیمایش در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (پیمایش) کلمه و عبارات مشابه پیمایش چیست
لغت نامه ها
1. [ پ َ / پ ِ ی ِ ] (اِمص ) کار پیماینده .
اسم از پیمودن . کیلة. (منتهی الارب ).اندازه گیری . عمل پیمودن و اندازه کردن :
ز هر مرز هر کس که دانا بدند
به پیمایش اندر توانا بدند.
فردوسی .
میان دو صد چاهساری شگفت
بپیمایش اندازه نتوان گرفت .
فردوسی .
مذارعة؛ به پیمایش بیع کردن . عذمذم ؛ پیمایش تخمینی . (منتهی الارب ).
مساحت .

معنی ( پیمایش ) در لغت نامه دهخدا

استفاده در متن
و این‌ است‌ اساس‌هایی‌ که‌ سلیمان‌ برای‌ بنا نمودن‌ خانهٔ خدا نهاد: طولش‌ به‌ ذراعها برحسب‌ پیمایش‌ اول‌ شصت‌ ذراع‌ و عرضش‌ بیست‌ ذراع‌، ,
و حجم‌ آن‌ یک‌ وجب‌ بود و لبش‌ مثل‌ لب‌ کاسه‌ مانند گل‌ سوسن‌ ساخته‌ شده‌ بود که‌ گنجایش‌ سه‌ هزار بَتّ به‌ پیمایش‌ داشت‌. ,
پیمایش‌ آن‌ از جهان‌ طویل‌تر و از دریا پهن‌تر است‌. ,
کیست‌ که‌ آن‌ را پیمایش‌ نمود؟ اگر می‌دانی‌! و کیست‌ که‌ ریسمانکار را بر آن‌ کشید؟ ,
و آب‌ را به‌ پیمایش‌ یعنی‌ سُدسِ یک‌ هین‌ خواهی‌ نوشید. آن‌ را وقت‌ به‌ وقت‌ خواهی‌ نوشید. ,
و مرا گفت‌: «ای‌ پسر انسان‌ اینک‌ من‌ عصای‌ نان‌ را در اورشلیم‌ خواهم‌ شکست‌ و نان‌ را به‌ وزن‌ و عُسرت‌ خواهند خورد و آب‌ را به‌ پیمایش‌ و حیرت‌ خواهند نوشید. ,
و اینک‌ حصاری‌ بیرون‌ خانه‌ گرداگردش‌ بود. و به‌ دست‌ آن‌ مرد نی‌ پیمایش‌ شش‌ ذراعی‌ بود که‌ هر ذراعش‌ یک‌ ذراع‌ و یک‌ قبضه‌ بود. پس‌ عرض‌ بنا را یک‌ نی‌ و بلندی‌اش‌ را یک‌ نی‌ پیمود. ,
و حجره‌های‌ دروازه‌ بطرف‌شرقی‌، سه‌ از اینطرف‌ و سه‌ از آنطرف‌ بود. و هر سه‌ را یک‌ پیمایش‌ و اِسْبرها را از اینطرف‌ و آنطرف‌ یک‌ پیمایش‌ بود. ,
و حجره‌هایش‌ سه‌ از اینطرف‌ و سه‌ از آنطرف‌ و اِسْبَرهایش‌ و رواقهایش‌ موافق‌ پیمایش‌ دروازه‌ اوّل‌ بود. طولش‌ پنجاه‌ ذراع‌ و عرضش‌ بیست‌ و پنج‌ ذراع‌. ,
و پنجره‌هایش‌ و رواقهایش‌ و نخلهایش‌ موافق‌ پیمایش‌ دروازه‌ای‌ که‌ رویش‌ به‌ سمت‌ مشرق‌ است‌ بود. و به‌ هفت‌ پلّه‌ به‌ آن‌ برمی‌آمدند و رواقهایش‌ پیش‌ روی‌ آنها بود. ,
پس‌ مرا بطرف‌ جنوب‌ برد. و اینک‌ دروازه‌ای‌ به‌ سمت‌ جنوب‌ و اِسْبَرهایش‌ و رواقهایش‌ را مثل‌ این‌ پیمایشها پیمود. ,
و مرا از دروازه‌ جنوبی‌ به‌ صحن‌ اندرونی‌ آورد. و دروازه‌ جنوبی‌ را مثل‌ این‌ پیمایشها پیمود. ,
و حجره‌هایش‌ و اِسْبرهایش‌ و رواقهایش‌ موافق‌ این‌ پیمایشها بود. و در آن‌ و در رواقهایش‌ پنجره‌ها گرداگردش‌ بود و طولش‌ پنجاه‌ ذراع‌ و عرضش‌ بیست‌ و پنج‌ ذراع‌ بود. ,
« در عدل‌ هیچ‌ بی‌انصافی‌ مکنید، یعنی‌ در پیمایش‌ یا در وزن‌ یا در پیمانه‌. ,
به‌ این‌ طور آن‌ ده‌ پایه‌ را ساخت‌ که‌ همهٔ آنها را یک‌ ریخت‌ و یک‌ پیمایش‌ و یک‌ شکل‌ بود. ,