دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی پیمبرزادگی
مشاهده (پیمبرزادگی) در کمانک، معنی و ترجمه پیمبرزادگی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (پیمبرزادگی) کلمه و عبارات مشابه پیمبرزادگی چیست
لغت نامه ها
1. [ پ َ ی َ / ی ُ ب َ دَ/ د ] (حامص مرکب ) فرزند پیغمبر بودن :
چو کنعان را طبیعت بی هنر بود
پیمبرزادگی قدرش نیفزود.
سعدی .

معنی ( پیمبرزادگی ) در لغت نامه دهخدا