دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی چترنگ
مشاهده (چترنگ) در کمانک، معنی و ترجمه چترنگ در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (چترنگ) کلمه و عبارات مشابه چترنگ چیست
لغت نامه ها
1. [ چ َ رَ ] (اِ) شترنگ .شطرنج . کریستنسن گوید: ...متن بعضی از این رمانها که از تاریخ ساسانیان حکایت میکند و در آخرین قرن سلطنت این دودمان تألیف یافته، موجود است ولی نگارش آن از قرون بعد از انقراض ساسانی است، مانند «کارنامک اردشیری پاپکان » و «ماذیگان ی چترنگ » [ قصّه ٔ بازی شطرنج ] . (از تاریخ ایران در زمان ساسانیان ص 77).

معنی ( چترنگ ) در لغت نامه دهخدا