دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی چرخ پیمایی
مشاهده (چرخ پیمایی) در کمانک، معنی و ترجمه چرخ پیمایی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (چرخ پیمایی) کلمه و عبارات مشابه چرخ پیمایی چیست
لغت نامه ها
1. [ چ َ پ َ / پ ِ ] (حامص مرکب ) عرش پیمایی . فلک پیمایی . آسمان پیمائی . پرواز بسوی آسمانها و افلاک :
وز پی احمد براقی کن ز روح
پس برای چرخ پیمایی فرست .
خاقانی .
گردش و حرکت بر مدار افلاک . رجوع به چرخ پیمای شود.

معنی ( چرخ پیمایی ) در لغت نامه دهخدا