دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی چشمه غلام ویس
مشاهده (چشمه غلام ویس) در کمانک، معنی و ترجمه چشمه غلام ویس در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (چشمه غلام ویس) کلمه و عبارات مشابه چشمه غلام ویس چیست
لغت نامه ها
1. [ چ َ م َ غ ُ وَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان دینور بخش صحنه ٔ شهرستان کرمانشاهان که در 45 هزارگزی شمال باختری صحنه و 14 هزارگزی باختر شوسه ٔ کرمانشاه به سقز واقع است . دامنه و سردسیر است و 285 تن سکنه دارد.آبش از چشمه و رودخانه ٔ کرم بست، شغل اهالی زراعت وراهش مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).

معنی ( چشمه غلام ویس ) در لغت نامه دهخدا