دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی کابس
مشاهده (کابس) در کمانک، معنی و ترجمه کابس در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (کابس) کلمه و عبارات مشابه کابس چیست
لغت نامه ها
1. [ ب ِ ] (ع ص ) نعت فاعلی از کبس . رجوع به کبس شود.
دونده . یقال جاء فلان کابساً؛ ای شاداً؛ یعنی دوان آمد. (منتهی الارب ).
عابس ٌ کابس، از اتباع است . (منتهی الارب ) (قطر المحیط).

2. [ ب ِ ] (اِخ ) ابن ربیعة تابعی است . و کان یشبه برسول اﷲ صلی اﷲ علیه و آله و سلم . (منتهی الارب ).

معنی ( کابس ) در لغت نامه دهخدا