دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی کاتب بستی
مشاهده (کاتب بستی) در کمانک، معنی و ترجمه کاتب بستی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (کاتب بستی) کلمه و عبارات مشابه کاتب بستی چیست
لغت نامه ها
1. [ ت ِ ب ِ ب ُ ] (اِخ ) علی بن محمدبن حسین بن یوسف بن محمدبن عبدالعزیز معروف به ابوالفتح بستی . رجوع به ابوالفتح بستی در همین لغت نامه و ریحانة الادب ج 3 ص 330 شود.

معنی ( کاتب بستی ) در لغت نامه دهخدا