دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی کامنولث
مشاهده (کامنولث) در کمانک، معنی و ترجمه کامنولث در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (کامنولث) کلمه و عبارات مشابه کامنولث چیست
لغت نامه ها
1. (مُ وِ) [ انگ ] (اِمر.) مشترک المنافع ؛ مجموعة کشورهای مرکب از بریتانیا و مستملکات سابق و کنونی آن که تشکیل یک واحد داده اند

معنی ( کامنولث ) در لغت نامه معین