دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی کلوچ شدن
مشاهده (کلوچ شدن) در کمانک، معنی و ترجمه کلوچ شدن در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (کلوچ شدن) کلمه و عبارات مشابه کلوچ شدن چیست
لغت نامه ها
1. [ ک ُ ش ُ دَ ] (مص مرکب ) کلید شدن . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به کلوچ (معنی آخر) شود.

معنی ( کلوچ شدن ) در لغت نامه دهخدا