دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی کوبانیدن
مشاهده (کوبانیدن) در کمانک، معنی و ترجمه کوبانیدن در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (کوبانیدن) کلمه و عبارات مشابه کوبانیدن چیست
لغت نامه ها
1. [ دَ ] (مص ) کوبیدن کنانیدن و کوبیدن فرمودن . (ناظم الاطباء). دیگری رابه کوبیدن واداشتن . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا).
- پای کوبانیدن ؛ دیگری را وادار به پای کوبیدن کردن . دیگری را به رقص واداشتن : رقصت ولدها؛ پای کوبانید زن فرزندش را. (زمخشری از یادداشت به خط مرحوم دهخدا).

معنی ( کوبانیدن ) در لغت نامه دهخدا