دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی کوبنجان
مشاهده (کوبنجان) در کمانک، معنی و ترجمه کوبنجان در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (کوبنجان) کلمه و عبارات مشابه کوبنجان چیست
لغت نامه ها
1. [ ب َ ] (اِخ ) از دیه های شیراز است در سرزمین فارس و عثمان بن احمد بن داودیه ابوعمر الصوفی الکوبنجانی بدانجا منسوب است . (از معجم البلدان ). سروستان و کوبنجان دو شهرک است میان شیراز و پسا... و نخجیرگاهی است خصوصاً کوبنجان ... و در هردو جای جامع و منبر است ... (فارسنامه ٔ ابن البلخی ص 139 و 140). و رجوع به نزهةالقلوب چ لیدن ص 117 شود.

معنی ( کوبنجان ) در لغت نامه دهخدا