دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی کورفهم
مشاهده (کورفهم) در کمانک، معنی و ترجمه کورفهم در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (کورفهم) کلمه و عبارات مشابه کورفهم چیست
لغت نامه ها
1. [ ف َ ] (ص مرکب ) کورباطن . (آنندراج ) (فرهنگ فارسی معین ). دیرفهم . کندفهم . کودن . رجوع به کورباطن شود.

معنی ( کورفهم ) در لغت نامه دهخدا