دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی کون مرز
مشاهده (کون مرز) در کمانک، معنی و ترجمه کون مرز در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (کون مرز) کلمه و عبارات مشابه کون مرز چیست
لغت نامه ها
1. [ م َ ](نف مرکب ) کون مرزنده . کون کن . (فرهنگ فارسی معین ).

معنی ( کون مرز ) در لغت نامه دهخدا