دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی کیل دار
مشاهده (کیل دار) در کمانک، معنی و ترجمه کیل دار در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (کیل دار) کلمه و عبارات مشابه کیل دار چیست
لغت نامه ها
1. [ ک َ / ک ِ ] (نف مرکب ) مراقب صحت کیل و پیمانه . (ناظم الاطباء).
2. (نف مرکب ) پوشیده از یک پارچه ای . (ناظم الاطباء). کیل دارنده . آنچه از نمد پوشیده شده . (فرهنگ فارسی معین ).
- سپر کیل دار ؛ سپری که از موی بز پوشیده باشند. (فرهنگ فارسی معین ) :
بزد خشت بر سه سپر کیل دار
گذشت و به دیگر سو افگند خوار.
(شاهنامه چ بروخیم ج 1 ص 212).

معنی ( کیل دار ) در لغت نامه دهخدا