دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی کیل دارو
مشاهده (کیل دارو) در کمانک، معنی و ترجمه کیل دارو در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (کیل دارو) کلمه و عبارات مشابه کیل دارو چیست
لغت نامه ها
1. (اِ مرکب ) سرخس . (قانون ابوعلی سینا، مفردات چ طهران ص 216، از یادداشت به خط مرحوم دهخدا) (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ). سرخس نر . (فرهنگ فارسی معین ). گیاهی است که بر جرم او پیوندها و عقده ها بود و چون بشکنند توبرتو بود، و او را زغبها باشد به رنگ سرخ که به سیاهی زند و چون دست بر او مالیده آید هموار نماید و جرم او سخت باشد و طعم او تلخ بود... ابومعاذ گوید نبات او اکثر در مواضعی باشد که در وی آب ایستاده بود... در هیأت به موی بافته شبیه بود و در نواحی غزنین بسیار بود... (از ترجمه ٔ صیدنه ). رجوع به گیل دارو و سرخس شود.

معنی ( کیل دارو ) در لغت نامه دهخدا