دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی کیل داروا
مشاهده (کیل داروا) در کمانک، معنی و ترجمه کیل داروا در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (کیل داروا) کلمه و عبارات مشابه کیل داروا چیست
لغت نامه ها
1. (اِ مرکب ) کیل دارو. سرخس نر. (فرهنگ فارسی معین ). رجوع به ماده ٔ قبل شود.

معنی ( کیل داروا ) در لغت نامه دهخدا